سوشال سیگنال

این سرویس برای رشد سایت در شبکه های اجتماعی مناسب است.

سیگنال اجتماعی - پکیج پایه

✔️ مناسب سئو سایت
✔️ 50 سیگنال فیسبوک
✔️ 50 سیگنال پینترست
✔️ 30 سیگنال توییتر
✔️ 20 سیگنال ردیت
مدت پروژه 20 روز

سیگنال اجتماعی - پکیج استاندارد

✔️ مناسب سئو سایت
✔️ 80 سیگنال فیسبوک
✔️ 80 سیگنال پینترست
✔️ 50 سیگنال توییتر
✔️ 50 سیگنال ردیت
✔️ 30 سیگنال تامبلر
✔️ 30 سیگنال لینکدین
مدت پروژه 20 روز

سیگنال اجتماعی - پکیج بزرگ

✔️ مناسب سئو سایت
✔️ 150 سیگنال فیسبوک
✔️ 150 سیگنال پینترست
✔️ 100 سیگنال توییتر
✔️ 100 سیگنال ردیت
✔️ 50 سیگنال تامبلر
✔️ 50 سیگنال لینکدین
مدت پروژه 30 روز

سیگنال اجتماعی - پکیج پریمیوم

✔️ مناسب سئو سایت
✔️ 500 سیگنال فیسبوک
✔️ 500 سیگنال پینترست
✔️ 300 سیگنال توییتر
✔️ 300 سیگنال ردیت
✔️ 150 سیگنال تامبلر
✔️ 150 سیگنال لینکدین
مدت پروژه 30 روز


تصویر ثابت