پکیج های سئو محتوایی

مناسب سایت های محتوا محور (خبری ، آموزشی ، مجله ای)

سئو محتوایی - پکیج پایه

✔️ رشد 500 ورودی گوگل روزانه
✔️ رشد 15000 ورودی گوگل در ماه

سئو محتوایی - پکیج معمولی

✔️ رشد 1000 ورودی گوگل روزانه
✔️ رشد 30.000 ورودی گوگل در ماه

سئو محتوایی - پکیج استاندارد

✔️ رشد 2000 ورودی گوگل روزانه
✔️ رشد 60.000 ورودی گوگل در ماه

سئو محتوایی - پکیج حرفه ای

✔️ رشد 5000 ورودی گوگل روزانه
✔️ رشد 150.000 ورودی گوگل در ماه


تصویر ثابت