پکیج های سئو کلمه ای

مناسب سایت های فروشگاهی ، شرکتی ، خدماتی و شخصی

سئو کلمه ای - پکیج پایه

✔️ رشد 30 کلمه کلیدی در گوگل
✔️ تضمین 5 کلمه کلیدی برای صفحه اول
✔️ مدت پروژه ۹ ماه

سئو کلمه ای - پکیج معمولی

✔️ رشد 60 کلمه کلیدی در گوگل
✔️ تضمین 10 کلمه کلیدی برای صفحه اول
✔️ مدت پروژه ۹ ماه

سئو کلمه ای - پکیج استاندارد

✔️ رشد 100 کلمه کلیدی در گوگل
✔️ تضمین 20 کلمه کلیدی برای صفحه اول
✔️ مدت پروژه ۹ ماه

سئو کلمه ای - پکیج حرفه ای

✔️ رشد 200 کلمه کلیدی در گوگل
✔️ تضمین 50 کلمه کلیدی برای صفحه اول
✔️ مدت پروژه ۹ ماه


تصویر ثابت