تبلیغات گوگل

تبلیغات گوگل - پکیج 100 دلاری

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی

تبلیغات گوگل - پکیج 200 دلاری

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی

تبلیغات گوگل - پکیج 500 دلاری

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی

تبلیغات گوگل - پکیج 1000 دلاری

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی


تصویر ثابت